ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ระดับชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
อนุบาล2 21 23 44
อนุบาล3 26 18 44
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 8 23
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 18 11 29
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 14 12 27
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 10 10 20
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 9 14 23
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 15 6 21
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 11 14 25
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 17 7 24
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 17 7 24
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 12 10 22
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 12 9 21
มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 11 28
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 12 11 30
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 9 14 24
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 17 33
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 6 10 16
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 0 3 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 4 6 10
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 5 3 8
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 5 5 10
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 3 4 7
รวมทั้งสิ้น     538