ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านเขานาใน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย
ประกาศโรงเรียนบ้านเขานาใน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย
-------------------------
ด้วย โรงเรียนบ้านเขานาใน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
๑.การรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนบ้านเขานาใน ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
๒.เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียน(TRANSCRIPT) ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป)
(๔) บัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๘) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
***เอกสารทุกรายการให้นำฉบับจริงไปแสดงในวันสมัครด้วย และผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***
๓ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
โรงเรียนบ้านเขานาใน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ภายใน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านเขานาใน และหรือทางเว็บไซด์ http://khaonanai.ac.th
******รายระเอียดต่างๆดังแนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2565,17:53   อ่าน 287 ครั้ง