กลยุทธ์
กลยุทธ์โรงเรียนบ้านเขานาใน
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะและมีจรรยาบรรณ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง