เพลงประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
                                                           เพลงมาร์ชเขานาใน

คำร้อง  โสภณ แก้วสุวรรณ
ทำนอง  เรียบเรียง  ณัฐวุฒิ  มาจันทึก
              แหล่งรวมน้ำใจกว้างใหญ่ไพศาล          ดุจดังสายธารปัญญาค่าล้น
เขานาในนี้เพื่อปวงชน                                      ให้เยาวชนห่างไกลได้เรียน
เมื่อยามแสงทองลาดส่องทาบทา                       นั้นคือสัญญาพวกเราพากเพียร

เราเหลืองแดงรักไม่แปรเปลี่ยน                           ดุจดังแสงเทียน  ส่องนำทางให้กว้างไกล

เขานาในพร้อมใจรักซื่อตรงจะดำรงความดี             พร้อมพลีดวงใจเทิดไว้

เรารักในหลวง และราชวงศ์สืบไป                         ขอจงทรงอยู่คู่ไทย เขานาในพร้อมใจเทิดทูน

เด่นงามเหลืองแดง                                          แต่งเติมศักดิ์ศรีดุจดวงฤดี  ชีวีภาคภูมิ

เขานาในของเราอบอุ่น                                      ช่วยกันเกื้อกูล  เพื่อนำไทยให้วัฒนา  (ร้องซ้ำ)
เพลงประจำโรงเรียน