กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวคัทธียา ฆังคะรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจตุรงค์ บุญชูศรี
ครู คศ.1

นางสาวพวงจิตตรี สิงห์มณี
ครู คศ.1

นายสิทธิพร อติชาต
ครูผู้ช่วย

นายสัญชัย ไกรเกรอะ
ครูผู้ช่วย