ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานาใน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่า
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรีียนบ้านเขานาใน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2561- 28 ก.พ.2561
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระ อินทรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานาใน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 มิ.ย.2547 - 30 ก.ย.2561
เบอร์โทรศัพท์ : 0810824587
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจินต์ น้อมเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานาใน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ค.2527 - 13 มิ.ย.2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ครรชิต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 มิ.ย.2527 - 16 พ.ค.2531
ชื่อ-นามสกุล : นายพรศักดิ์ คงฤทธิ์
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ๋
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ก.ค.2525 - 21 มิ.ย.2527