กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุพัฒชัย ฤทธิเดช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเพียงเดือน ดีทองแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวจีราวรรณ ติ้วเส้ง
ครู คศ.1