กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเลอสันต์ นิลพัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางศิลป์สุภา ทวี
ครู คศ.1