ปฐมวัย

นางวรรณวิสาข์ ทองคำแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศิริพร สุขชนะ
ครู คศ.1

นางสาวกัลทนาวัลย์ นามเสน
ครูผู้ช่วย