กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปัทมาวรรณ ศรีวิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกัลยา ฉายประชีพ
ครู คศ.2

นางสาวอรอนงค์ แซ่เค้า
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา จิตราภิรมย์
ครูผู้ช่วย