สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ภูเขา หมายถึง ความมุ่งมั่น มั่นคง ความพยายามทำในสิ่งดีหรือความมุ่งมั่น ความตั้งใจจริง หนักแน่น ความพยายาสูงสุด
ครูกับนักเรียน หมายถึง ความสัมพันธ์ ความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์