กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรนันท์ เพชรแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนัทธมน เพชรขาว
ครู คศ.1