วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                 โรงเรียนบ้านเขานาใน  เปิดโอกาสทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ  น้อมนำศาสตร์พระราชา  ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน  ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตามความต้องการ  ความถนัด  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตงรรษที่  ๒๑  เกิดห้องเรียนคุณภาพ  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตในสังคมและประชาคมโลกได้อย่างเหมาะสม  รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน