พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑. ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ
๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ตามมาตรฐานสากล
๓. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนและให้มีจรรยาบรรณ
๔. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๕. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
๖. จัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาให้เป็นคนดี มีความรู้ตามมาตรฐานสากล
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ให้มีทักษะการสอนและมีจรรยาบรรณ
๔. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๕. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. บุคลากรทุกในสถานศึกษาคนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง